Kundcase

Nedan hittar du några beskrivningar av kundcase och tillämpningar. Vår förhoppning är att dessa skall ge en ökad insikt om hur våra kunder använder sig av våra lösningar idag ( information löpande under augusti)

  "Spår i snön"Olofströms kommun använder Softhands GPS-tracking Snöröjning" för att skapa loggar över utförd halkbekämpning...  "Trummor i utmarken "Karlshamns kommun använder "Softhands Objektsinmätning" för inventering av vägtrummor .......
 "Bryggfest" Karlskrona Kommun håller ordning på bryggplatser med "Softhands Objektsinmätning" lösning med RFID stöd.....   "Effektiv Kartuppdatering" Båstads kommun använder "Softhands Objektsinmätning" för uppdatering av kartmaterial i samband med konkurrensutsättning av underhållsarbete.............
 "Stolpe in"Sigtuna Kommun håller ordning på sitt belysningsnät/stolpar med "Softhands Objektsinmätning" lösning med RFID- och streckkodsstöd  "Hål i gatan och andra brister" "Kungsbacka Kommun ( gator och trafik) använder "Softhands GPSOrder" lösning för felanmälan, arbetsledning och kundservice i verksamheten......
 "Hitta hinder för fiskarna"Länsstyrelsen i Blekinge använder "Softhands Biotopskartering" för kartläggning och inventering av vattendrag.....  "Tömma , lämna och hämta"Ett affärsdrivande kommunalt bolag kör provdrift  av "Softhands GPS tracking Renhållning" lösning för att hantera containers ......
  "Tillgänglig stad?"Tyresö Kommun använder "Softhands Objektsinmätning" för Tillgänglighetsinventering enligt Boverkets direktiv.....    

 
Spår i snön

 

Utgångsläge/Bakgrund:

Vintertid ska gator, vägar och gångbanor halkbekämpas. Detta görs med kommunens egna fordon samt inhyrda. Kommunens egna fordon tar främst hand om gångbanor och trottoarer.
Emellanåt inträffar tyvärr halkolyckor på gångbanor och trottoarer, vilka mynnar ut i, för kommunen, dyrbara försäkringsärenden.
Läs mer
 

Bryggfest

Utgångsläge/Bakgrund:

 

Karlskrona är en kommun vid vattnet och därmed finns ett stort antal bryggor och båtplatser. Dessa bryggor är dels kommunala och dels privata på kommunal mark. Kommunen ansvarar för uthyrningen av båtplatser på de kommunala bryggorna och arrenderar ut mark för de privata bryggorna.Det fanns ett problem med att få in information om vem ägaren av bryggan är samt vilka som använde bryggorna.
Läs mer
 

Stolpe in...

 

 

Utgångsläge / Bakgrund:

Sigtuna kommun har under en längre tid märkt upp belysningsstolpar och belysningsnätet med streckkoder i samband med nätuppdateringar och nybyggnation. Arbetet har gjorts med underleverantör som både mätt in stolparnas position samt nättillhörighet och klistrat dit unik streckkod på stolpen.
Sigtuna kommun ville kunna göra detta arbete ännu effektivare och samtidigt vara med och testa nytt arbetssätt. 
Läs mer
 

Hitta hinder för fiskarna


Utgångsläge/Bakgrund:

Naturvårdsverket lägger till länsstyrelserna i uppdrag att genomföra Biotopkartering. Den nationella miljöövervakningen skall ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper, och prover av många slag ingår. Det innebär att man kontrollerar utvalda vattendrag och dokumenterar var de mest värdefulla biotoperna finns, var det förekommer vandringshinder för fiskar, vattendragens bredd, djup, strömhastighet, bottensubstrat samt närmiljöns och omgivningens utseende.
Läs mer
 

Effektiv kartuppdatering


Utgångsläge / Bakgrund:

En kommun har ansvar för att upprätta och underhålla ett aktuellt kartmaterial över kommunens gator, parker, ledningar och inventarier. Detta kartmaterial ligger sedan till grund för alla olika verksamheter inom kommunen och deras dagliga arbete. Att uppdatera och förändra detta kartmaterial är traditionellt sett både kostsamt och tidskrävande. Dessutom krävs ofta mycket komplicerad teknisk utrustning och personer utbildade på den.
Läs mer
 
Ett tillgängligt Tyresö

Utgångsläge / Bakgrund:

Boverket har tagit fram föreskrifter med krav på att allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Senast år 2010 ska alla "enkelt åtgärdade hinder” vara åtgärdade.
Läs mer
 

"Hål i gatan” och andra fel och brister

Utgångsläge/Bakgrund:


”Hål i gatan” är ett kommunalt begrepp som används inom gatuförvaltningen. Säkert är vi många som kört ner i något när vi inte upptäckt det i tid. För att få en total överblick över läget i staden ville Kungsbacka Kommuns Gata & Trafik-enhet  geografiskt koordinatsätta alla hål och andra skador som kan förekomma i gatu-miljön såsom tex trasiga brunnslock, kullkörda stolpar, trasiga trappräcken, ja listan kan göras lång. Man ville kunna lägga in dessa fel och brister direkt på plats i en handdator, men även att expeditionen, dit allmänheten ringer in och anmäler, skulle kunna lägga in anmälningar i samma system.
Därefter ville man göra arbetsorder för att åtgärda det som anmälts och dessa order skulle skickas ut till utförarnas handdatorer.
Under våren genomfördes ett projekt där man testade detta sätt att anmäla fel och brister samt att lämna info om orderns status och dess åtgärder.

Läs mer
 

Trummor i utmarken

Utgångsläge/Bakgrund:

I kommunen finns ett oändligt antal vägtrummor av olika material och dimension. Fram tills idag har dessa inte varit digitalt dokumenterade. Kunskapen om material, status och geografisk placering har funnits hos en av kommunens trotjänare som snart ska gå i pension.
Läs mer
 
More Articles...
Page 1 of 2
© Softhand Technology AB 2018-11-18