Ett tillgängligt Tyresö

Utgångsläge / Bakgrund:

Boverket har tagit fram föreskrifter med krav på att allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Senast år 2010 ska alla "enkelt åtgärdade hinder” vara åtgärdade. Tyresö kommun skulle inventera tillgängligheten runtom i kommunens utemiljö. Detta för att dokumentera, kategorisera och bedöma ett nuläge avseende farlighet och tillgänglighet. Därefter utföra förbättringsåtgärder för att höja säkerheten och tillgängligheten i kommunen.  Tyresö kommun ville kunna göra detta inventeringsarbete effektivare samt slippa en massa pappershantering och med minimalt efterarbete.

Lösning:

Softhands lösning som Tyresö använder baseras på produkten Objektsinmätning och ihop med för Tyresö anpassad lagerlogik med lärande listor och egna symboler. Tyresö använder sig av en tålig handdator med inbyggd GPS. Varje objekt eller sträcka som skall inventeras och bedömmas registreras och ritas in på plats ute i fält i kartan i handdatorn, samt för aktuellt objekts unika formulär fylls i. Baserat på sammanlagda värderingar sätts en säkerhetsnivå och visas i olika färg i handdatorn.  Efter färdig fältinventering lyfts kartfilerna enkelt över till Tyresös stationära kartmiljö och planering av åtgärder kan påbörjas.

 

Ute på plats bedöms de olika objekten och situationerna efter checklistor i handdatorn Gpsen visar var man befinner sig, och att lägga till eller uppdatera en plats tillgänglighet görs enkelt.För att minimera felkällor och felskrivningar används lärande logik och listor i kombination med fasta kryssrutor.

 
Färgkodningen gör det snabbt och enkelt att avgöra var åtgärder bör prioriteras. Efter utfört fältarbete flyttas inventeringskartfilerna över till den stationära kartmiljön inne på kontoret och sammanställningen är klar. Därefter kan arbetet starta med åtgärder och förbättringar ute i fält på de platser som bedömts som otillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

·          Med Softhands objektsinmätning med lagerlogik för Tillgänglighetsinventering har Tyresö kommun genomfört inventering av kommunens tillgänglighet avseende busshållsplatser, vägskyltar, gångbanor, trappor, passager etc.
·          Tyresö har med hjälp av Tillgänglighetsinventeringen baserad på Softhands Objektsinmätning kunnat göra inventeringsarbetet effektivt och enligt de direktiv som utfärdats av Boverket.      

”Arbetet med handdatorerna har varit mycket smidigt, och någon återgång till manuellt pappersarbete är inte aktuellt”, säger Sandra Sasu på Tyresö kommun.

Kundfakta:
·      Företag: Tyresö kommun
·      Bransch: Kommun
·      Lösning: Tillgänglighetsinventering  

 

   
 
© Softhand Technology AB 2018-09-18