Hitta hinder för fiskarna


Utgångsläge/Bakgrund:

Naturvårdsverket lägger till länsstyrelserna i uppdrag att genomföra Biotopkartering. Den nationella miljöövervakningen skall ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper, och prover av många slag ingår. Det innebär att man kontrollerar utvalda vattendrag och dokumenterar var de mest värdefulla biotoperna finns, var det förekommer vandringshinder för fiskar, vattendragens bredd, djup, strömhastighet, bottensubstrat samt närmiljöns och omgivningens utseende.

Flertalet länsstyrelser, däribland Blekinge Länsstyrelse har upplevt problematiken med hantering av papperskartor och pappersformulär i denna fuktiga arbetsmiljö de dagligen befinner sig i under inventeringarna och har därför uppmärksammat Softhand’s handdatorlösning för Vattenbiotopkartering.

Lösning:

Softhand’s lösning för Vattenbiotopskartering består av en handdator med inbyggd GPS samt en applikation i handdatorn anpassad för enkel och snabb registrering av förekomster och miljöutseende enligt de riktlinjer Naturvårdsverket ställer. Allt inventeringsarbete utförs på plats ute i fält, och det traditionella efterarbetet kan helt elimineras.


Ute i fält har biotopkarteraren med sig handdatorn med dess applikation samt övrig fältmässig utrustning.

 Ute i fält fylls information i om platsen man befinner sig på och dess omgivning i handdatorapplikationen. Svaren kontrolleras och jämförs så att inga ologiska fel uppstår. Vilket även ger högre kvalitet i arbetet. 
Efter utfört fältarbete synkroniseras handdatorn med den stationära datormiljön och uppgifterna görs tillgängliga för övriga enheter lokalt samt till Naturvårdsverket.Naturvårdsverket sammanställer årligen en sammanfattning över Sveriges miljömål uppdelat på flera olika rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

·          Länsstyrelsen i Blekinge har under de senaste somrarna kraftigt effektiviserat sitt arbete med Biotopkartering och slipper manuellt efterarbete.
·          Andra avdelningar och enheter kan mycket tidigare efter utförd kartering ta del av resultatet.
·          Fysisk planering, dagvattenresurser och restaureringsbehov är några av de verksamheter som planeras utifrån resultaten från Vattenbiotopkarteringen.

”Istället för att renskriva upp till 30 protokoll när jag kommer tillbaka till kontoret överför jag fakta direkt. Den här tekniken gör att jag sparar upp till 30 procent av den totala kartläggningstiden”, säger Andreas Jezek, Sötvattensbiolog på Blekinge Länsstyrelse.

Kundfakta:

·      Kund: Blekinge läns Länsstyrelse
·      Bransch: Länsstyrelse
·      Lösning: Vattenbiotopskartering

 
 
© Softhand Technology AB 2018-09-18