Tömma, lämna och hämta

Utgångsläge/Bakgrund:

Detta fall hadlar om ett kommunalt bolag som bla hanterar renhållningen i staden. Detta innefattar lämning och hämtning av containrar samt tömning av allehanda kärl.Man ville geografiskt koordinatsätta alla platser där olika typer av kärl finns utplacerade. När detta är gjort kan man med stor enkelhet skapa rutter för hanteringen av kärlen.

 Detta skulle framför allt korta ner utbildningstiden för sommarvikarier och ny personal. Under våren genomfördes ett projekt där man lät några killar som hanterar tömning testa arbetsmetodiken samtidigt som arbetsledning kunde följa arbetet i en webbläsare på kontoret.

Lösning:

Den lösning som användes var Softhands applikation för GPS Tracking Renhållning, som består av två delar, en för handdator och en webbaserad för PC. Applikationen installerades i handdatorer med inbyggd GPS och GPRS. Kartan som användes var Softhands standardkarta.
Lösningen bygger på överföring av data via 3G, Mobilt Internet och Internet mellan handdator och webbserver. Inne på kontoret används en vanlig webbläsare i PC’n för att följa fordonen, lägga upp eller administrera platser samt lägga upp, planera och dela ut rutter.
Det gemensamma för de båda gränssnitten är fokus på kartan. Alla aktiviteter och rutter visas både i listor och i karta, detta för att få en mycket överskådlig överblick över läget just nu.
Arbetsmetodiken för fordonen består i att utföra aktiviteter för kärlen, antingen enstaka eller enligt en fastställd rutt. GPS’en känner sedan av när man närmar sig en uppställningsplats och väljer denna med automatik för nästa aktivitet. Aktuell aktivitet anges och data skickas till servern. I de fall då en rutt körs, visas nästa plats både i listan och i kartan. Om det är en ny plats finns möjlighet att lägga upp denna via handdatorn.
Vid starten fanns inga platser inlagda. Killarna i bilarna lade in nya platser efter hand med hjälp av GPS. De namngav platsen samt vilken aktivitet som utfördes. All data skickades via 3G till Softhands server varpå arbetsledning genast kunde följa status i kartan.
Genom att använda Softhands GPS Tracking Renhållning arbetar man på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Inga manuella loggar behövs i fordonen utan all information förmedlas digitalt i handdatorn.

Handdator med GPS och karta

Användaren tog hjälp av GPS’en för att visa rätt område på kartan
 Fordonet närmar sig platsen, vilket visas med färg och med avstånd i meter.Aktuell aktivitet väljs.

 
Aktuell plats är förvald eller väljs från listan, varpå all info skickas till servern via 3G och Mobilt Internet.Därefter visas avstånd till nästa plats.Via webbgränssnittet på kontoret har arbetsledning en unik överblick över läget just nu.Här administreras rutter och platser.
Man kan även lägga beställning på order för lämning och hämtning av uthyrda containrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:

 

Med Softhands applikation för GPS Tracking Renhållning har man fått ett smidigt redskap för hantering av rutter och olika aktiviteter. Detta har följande betydelse:

·          Enklare loggning av aktiviteter.
·          Man har fått full överblick över läget just nu och kan lättare svara på allmänhetens frågor avseende tömning av tex containrar och vid återvinningsstationer.
·          Kortare inlärning för sommarpersonal och nya medarbetare.Förutom den digitala inmätningen har applikationen gett andra vinster.
·          Man har fått ett verktyg för arbetsledning men framför allt planering och utdelning av order till fordonen.
·          Numera kan arbetsledning i realtid se var ett fordon är och därmed skicka ut nytillkomna order till det fordon som är lämpligast.

Kundfakta:

·      Företag: Kommunalt renhållningsbolag

·      Bransch: Kommunalt renhållningsbolag 

·      Lösning: GPS Tracking Renhållning

 

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18