Bryggfest

Utgångsläge/Bakgrund:

 

Karlskrona är en kommun vid vattnet och därmed finns ett stort antal bryggor och båtplatser. Dessa bryggor är dels kommunala och dels privata på kommunal mark. Kommunen ansvarar för uthyrningen av båtplatser på de kommunala bryggorna och arrenderar ut mark för de privata bryggorna.Det fanns ett problem med att få in information om vem ägaren av bryggan är samt vilka som använde bryggorna. För att inte hyra ut privata båtplatser och för att säkerställa att korrekt arrende erläggs ville kommunen hämta in information om varje brygga och dess båtplatser.

Sommaren 2007 startade man ett projekt i Lyckebyån för att inventera och geografiskt koordinatsätta/ geokoda alla bryggor samtidigt som man testade ny teknik.

Lösning:

 

Softhands applikation för Objektsinmätning installerades i en handdator med inbyggd GPS och med en inbyggd RFID-läsare. Kommunens egen karta lades in. Man valde ut relevanta kartlager över Lyckebyån, vilka lades in i handdatorn. Applikationen kompletterades med funktionalitet för RFID-identifikation av bryggorna. Softhand byggde upp två lager, ett för vardera bryggor och båtplatser, innehållande protokoll för inmatning av önskad information. För bryggorna villa man ha in information såsom kontaktuppgifter om ägaren, om bryggans standard, utrustning och antal båtplatser. Om båtplatserna villa man bl.a. veta mått, djup, förtöjning och status.

Genom att använda Softhands Objektsinmätning med stöd för RFID arbetar man på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Inventeringsresultaten blir digitaliserade redan ute på plats vid bryggan.


Handdator med GPS utrustades med kommunens egna kartor och med aktuella lager över Lyckebyån.

Användaren tog hjälp av GPS’en för att visa rätt område på kartan.
Bryggan mättes in på kartan. Den väderbeständiga taggen monterades och lästes av, varpå all önskvärd info om bryggan matades in.


Därefter fördes all info om bryggans båtplatser in.
I de fall man inte känt till bryggans ägares kontaktuppgifter, har ett anslag om att kontakt ska tas, lämnats på bryggan.
Via det stationära kartverktyget har man nu full överblick över alla inmätta bryggor och båtplatser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/Nytta:


Med Softhands applikation för Objektsinmätning med stöd för RFID har Karlskrona hamnförvaltning på ett mycket enkelt och smidigt sätt kunnat utföra inventering av bryggor och båtplatser i Lyckebyån.

Detta har följande betydelse:

 

· Alla båtplatser har blivit registrerade och alla bryggor har en ägare.
· Man har full kontroll över bryggorna och deras status.
· Bokning av båtplats har blivit enklare och säkrare.
· Kommunen får in korrekt arrende.
· Allt arbete är digitalt från start. Det är inga manuellt förda anteckningar som ska skrivas av och efterbearbetas på kontoret för att man därefter ska kunna se och överblicka allt i det stationära kartverktyget.
· All data förs enkelt över till kommunens kartverktyg i den stationära miljön.

Förutom den digitala inmätningen har applikationen gett andra vinster.

 

· Det är numera mycket enkelt att göra årliga kontroller på bryggorna. Bryggans RFID-tagg avläses och all information om bryggan och dess båtplatser visas i handdatorn. Denna uppgift kan med fördel skötas av sommarpersonal.
· Det är även mycket enkelt att lägga till eller ändra uppgifter om brygga eller båtplats, som tex eftersatt underhåll eller nytillkommen plats.

 

”Detta funkade så bra så nu övergår vi till skarpt läge och fortsätter att tagga upp resten av bryggorna i kommunen!” säger Jörgen ”dykar-Jörgen” Johansson, Karlskrona hamnförvaltning

 

Kundfakta:

· Företag: Karlskrona kommun, hamnförvaltningen
· Bransch: Kommun
· Lösning: Objektsinmätning och Objektsinmätning med RFID

 

 

 
© Softhand Technology AB 2018-09-18